هنرآموزان گرامی لطفا نقد و بررسی کتاب های درسی "نازک دوز درجه 2، جلد 4" و "نازک دوز درجه 2، جلد 5" و "الیاف نساجی" و "تاریخ و هنر ایران" و تاریخ هنر جهان" را انجام داده و تا تاریخ 1391/2/14 به سر گروه های آموزشی تحویل دهید.