هنرآموزان محترم، لطفا ارائه بهترین نام جهت رشته خیاطی و ارائه بهترین روش تبلیغ رشته خیاطی و همچنین طرح درس از کلیه دروس و پیشنهادات را به صورت تایپ شده در محیط 2003 یا 2007 Word با قلم Bzar و اندازه 12 به گروه های آموزشی تحویل دهید.