کارگاه آمورشی درس طراحی و دوخت در صبح روز پنج شنبه  تاریخ 91/2/7 ساعت 9 صبح در محل ساختمان تکنولوزی و گروهای آموزشی متوسطه شهرستان گرگان به مدت 4 ساعت برگزار خواهد شد، لذا از همکاران محترم خواهشمندیم دراین کارگاه حضور بهم رسانید.