هنرآموزان گرامی :لطفا نمونه سوالات را طبق استاندارد و بودجه بندی تا تاریخ 1391/1/26 به سرگروه های آموزشی طراحی و دوخت تحویل دهید.